Pensjon

Rødt mener at folketrygden skal være grunnpilaren i velferdsstaten og ha pensjoner og ytelser som skal sikre økonomisk trygghet for alle uavhengig av kjønn, klasse eller helsetilstand og være vår felles trygghet i de periodene av livet hvor vi trenger økonomisk støtte.

Stortingsflertallet vedtok imidlertid i 2005 å innføre et nytt pensjonssystem som bryter fullstendig med disse prinsippene.

Tidligere var alderspensjonen fra folketrygden basert på solidaritet og utjevning, mens det nå er lagt opp til en forsikringsordning hvor hver og en tjener opp en egen pensjonsbeholdning. Det er kun de som har aller minst fra før som vil få litt hjelp fra fellesskapet. Reformen vil når den er fullt utbygd medføre en dramatisk dårligere pensjon for de aller fleste.

Spesielt hardt rammes folk med dårlig helse og tunge jobber som i perioder er utenfor arbeidslivet eller må ta ut pensjon tidlig. For disse og mange andre er denne reformen en framtidig fattigdomsfelle. Kvinner rammes systematisk hardere enn menn av endringene pensjonsreformen har medført.

De høytlønte sikrer seg imidlertid i stadig større grad ved å skaffe seg private pensjonsordninger. Slik fører reformen til økte klasseskiller og at en stadig større del av pensjonssystemet blir privatisert. På sikt vil dette i enda større grad undergrave solidaritetsprinsippet i folketrygden.

Vi skal ha en solidarisk folketrygd, ikke ha et forsikringssystem hvor de som allerede har mest skal kunne bygge seg opp pensjonsformuer