Folketrygden

Folketrygden må stadig utvikles og forbedres for å gi alle økonomisk trygghet

  • Minstepensjonen heves til 2,5 G (ca. 230 000 kr) uten levealdersjustering. 1G er grunnbeløpet i folketrygden og er i 2016 kr 92 576.
  • Inntekter opp til 6 G skal ha ei pensjonsdekning på minst 2/3 av tidligere lønn ved 40 års opptjening.
  • Ordningen med pensjonspoeng for omsorgsarbeid gis tilbakevirkende kraft til 1967 for alle nye pensjonister.
  • Opptjening av pensjonspoeng for all utdanning etter fylte 18 år.
  • Fulle folketrygdrettigheter for alle med minst 20 års botid i Norge.
  • Forsikringsselskapene må gjøre premiene i pensjonsforsikringene kjønns- og aldersnøytrale.
  • På sikt skal økt arbeidsgiveravgift brukes til å øke folketrygden, slik at tjenestepensjoner blir overflødige.