Skatt

Skatter og avgifter er nødvendig for å finansiere flere og bedre fellesskapsløsninger. Rødt vil ha et rettferdig og omfordelende skattesystem hvor alle bidrar etter evne.

Rødt ønsker et samfunn med flere og bedre fellesskapsløsninger. I lang tid har offentlige velferdstjenester vært underfinansiert og utsatt for svekkelser og nedskjæringer, begrunnet med behovet for å kutte i offentlige budsjetter. Samtidig har forskjellene økt, og de rike har blitt ennå rikere. For å snu denne utviklinga trenger vi en kraftig satsning på fellesskapsløsningene. Vi skal styrke og forbedre dagens velferdstjenester, og samtidig utvide slik at flere samfunnsoppgaver kan løses i fellesskap.

For å finansiere en slik utvidelse av fellesskapet må vi omprioritere innenfor dagens budsjetter, hindre at midler gitt til offentlig velferd tas ut i privat profitt og øke innsatsen mot skatteundragelser. I tillegg til dette trenger vi et mer rettferdig skattesystem hvor de som har stor inntekt og stor formue bidrar mer til fellesskapet.

Rødts skattepolitikk går ut på å rette mer av skatteleggingen mot størrelser som inntekt, overskudd, utbytte, formue og arv, og gjøre disse skattene mer omfordelende.

For inntektsbeskatningen vil Rødt redusere skattenivået for de med lave inntekter, det vil si inntekter under gjennomsnittet, og øke skattenivået for de med inntekter over dette. Det innebærer også redusert skatt på lave pensjonsinntekter.

Vi ønsker å reversere kuttene i formueskatten, samt øke denne ytterligere for store formuer. I tillegg vil vi ha større skatt på aksjeutbytte og fjerne det såkalte skjermingsfradraget som gjør at aksjonærer kan ta ut en del utbytte skattefritt.

Arveavgiften vil Rødt gjeninnføre i ny sosial form. Det skal være høyt bunnfradrag slik at folk som mottar helt ordinære arveoppgjør ikke beskattes. Samtidig må det være en arveavgift på store formuer, slik at vi unngår at stor ulikhet går i arv gjennom generasjoner.

Internasjonalt vil Rødt jobbe for skatt på finanstransaksjoner og en internasjonal skatteautoritet som sikrer at multinasjonale selskaper ikke kan unngå å betale skatt. Det trengs også et storstilt arbeid for å fjerne smutthull og ordninger som gjør at selskaper og privatpersoner kan unngå å betale skatt og avgifter.

For Rødt er skattepolitikken viktig fordi den både handler om å finansiere fellesskapet og redusere økonomiske forskjeller.

Les mer

Hvordan finansiere fellesskapet

Uttalelse vedtatt av LS 20. - 21. mai 2017

Utdrag fra arbeidsprogrammet:

  • Samlet skattenivå må økes, slik at nedbygging av velferdsstaten stanses og reverseres gjennom kamp. Vi vil innføre et høyere minstefradrag, samt en brattere og mer progressiv skattestige, som vrir beskatningen fra lave til høye inntekter.
  • Økt skatt på store formuer, i form av en formueskatt med høyt bunnfradrag og flere innslagspunkter med økende skattesatser. Det må innføres en avgift på arv med kraftig omfordelende profil, med høyt bunnfradrag flere innslagspunkter med økende avgiftssats.
  • Innføring av skatt på finanstransaksjoner som valuta-, aksje- og derivathandel, i form av en såkalt Tobin-skatt eller andre former for beskatning.
  • Kappløpet mot bunnen i skattlegging av selskaper må stanses, og Norge må gå foran. Framfor skattelette til bedrifter som går med overskudd kan vi bruke skattesystemet og offentlige midler til målrettet å trygge og skape framtidas arbeidsplasser. Sterk lokal, regional og nasjonal forankring sikrer verdiskaping og arbeidsplasser som ikke kan flyttes ut av landet. Kampen mot skatteparadiser må trappes opp, blant annet med et åpent register for alle egentlige eiere bak alle selskap og juridiske konstruksjoner som opererer i Norge, og utvidet og åpen land-for-land-rapportering.
  • Det såkalte skjermingsfradraget, som milliardærene bruker til å ta ut penger skattefritt fra sine selskaper, må fjernes.
  • Øke selskapsskatten (skatt som betales på overskuddet i bedrifter) til minst nivået den var på før skattereformen, dvs. 27 prosent.
  • Internasjonalt samarbeid på skattefeltet er viktig for å oppnå rettferdig fordeling på verdensbasis. Samarbeidet i dag er fragmentert og ineffektivt. Rødt ønsker derfor en internasjonal skatteautoritet der alle land er representert, og der miljøorganisasjoner og fagforbund har samme tale- og forslagsrett som finansbransjen.