Psykisk helse

Rødt har som utgangspunkt at alle har en psykisk helse som kan gå opp og ned. Vi jobber for at det skal være tilstrekkelig kapasitet både når det gjelder forebyggende arbeid og antall behandlingsplasser.

Rødt jobber for at:

  • Behandlingsfilosofien innenfor det psykiske helsevesenet skal bygge på dialog og respekt. Det er en viktig forutsetning for vellykka behandling at kompetansen til brukerorganisasjoner, de pårørendes organisasjoner og enkeltpersonenes kompetanse tas på alvor.
  • Holdningene i samfunnet forandres slik at mennesker med psykiske helseproblemer ikke diskrimineres.
  • Pasienter i psykisk helsevern skal få informasjon om alle relevante behandlingstilbud for deres diagnose og ha muligheten til å velge mellom disse. Alle kommunale, distriktspsykiatriske og private tilbud innen psykisk helsevern skal kvalitetssikres og etterses av Helsedirektoratet. Kvalitetssikrede tilbud skal være likestilt for refusjon under egenandelsordning. Det skal arbeides for kortest mulig ventetid på relevant behandling.
  • Det må etableres flere lavterskel møteplasser og brukerstyrte tilbud der ansatte medarbeidere har erfaringskompetanse.
  • Mennesker med psykiske problemer skal ha mulighet til å bo i egen bolig med den hjelp de trenger. Det skal opprettes flere bokollektiver med ulik grad av tilrettelegging.