Profittfri velferd

Rødt vil sette en stopper for at skattepenger som er satt av til velferd skaper milliardformuer hos noen få private eiere – velferdsprofitørene.

Velferdsprofitører privateide selskap som tjener penger på velferdstjenester som tradisjonelt har vært drevet av det offentlige. Alt fra sykehjem, asylmottak og barnehager til renovasjon, renhold og vaktmestertjenester har de siste årene blitt big business.

Eierne tar sjelden ut vanlig utbytte, men benytter kompliserte selskapsstrukturer, skyhøye styrehonorarer, internfakturering og handel med tilknyttede selskaper for å hente ut penger av bedriftene. Ofte gjemmes pengene bort i skatteparadis i utlandet.

Et viktig skille når vi snakker om private velferdsaktører går mellom de private ideelle og de private kommersielle. Rødt er ikke mot at private aktører som Kirkens Bymisjon skal få drive rusomsorg eller at Norsk Folkehjelp skal få drive asylmottak. Vi er mot at de aktørene som har profitt som mål skal få tjene seg rike på skattebetalernes regning. Vi tror fellesskapet er tjent med at pengene vi betaler i skatt går til best mulig velferd og ikke til privat profitt.

Velferdsprofitørene truer den norske modellen

Velferdsprofitørene bryter ned de effektive fellesskapsløsningene. Når store deler av skattepengene som er bevilget til velferd ender i lommene på private eiere, svekkes tilliten til skattesystemet og til velferdsstaten. Dessuten tappes offentlig sektor for kompetanse, slik at vi er prisgitt det private markedet når vi skal løse fellesskapets viktigste oppgaver. I tillegg er velferdsprofitørene med på å øke forskjellene ved at de ansatte i de private virksomhetene lønnsmessig blir hengende langt bak kolleger i offentlige virksomheter.

Det er de politiske partiene i posisjon som kan begrense velferdsprofitørenes adgang til konkurranseutsatte velferdstjenester. Sykehjemsdrift og renovasjonstjenester kan som regel tas tilbake i offentlig drift med et enkelt vedtak. I andre tjenester som for eksempel skole og helse trengs det en ny nasjonal lovgivning for å få stoppet velferdsprofitørene. Det er mulig, men det krever at velgerne stemmer på partier som har en tydelig politikk på området.

Foran Stortingsvalget 2017 går Rødt til valg på et nasjonalt forbud mot profitt i velferden.