Nav

Rødt vil ha slutt på innstramminger i ytelser til folk utenfor arbeidslivet, og mener Nav-kontorene må få nok kapasitet og bedre retningslinjer, slik at de har reell mulighet til å følge opp folk ordentlig.

Brutaliseringen av arbeidslivet med økte tempo- og effektivitetskrav er med på å presse folk ut av arbeidslivet. Samtidig har politikerne vedtatt kutt i pensjonene gjennom pensjonsreformen, ny Avtalefestet Pensjon (AFP), og endring av uføretrygda. Dette er innskrenkninger i velferdsstaten som straffer de som står utenfor arbeidslivet. Nav-systemet i dag er for byråkratisk og rigid, og mange får ikke ivaretatt sine rettigheter.

For å skape et arbeidsliv der flest mulig kan bidra til fellesskapet gjennom å jobbe må vi skape et tilrettelagt og inkluderende arbeidsliv, ikke stramme inn ytelsene til folk som står utenfor i dag. Nav-kontorene må få nok kapasitet og gode retningslinjer for å kunne hjelpe til med å legge opp rett løp for folk som skal komme ut i arbeid igjen. Rødt vil styrke ordningen med VTA (Varig tilrettelagt arbeid) og IA (Inkluderende arbeidsliv).

Rødt går imot alle forslag om å kutte i sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger som virkemiddel for å få folk ut i jobb, fordi det skaper økt fattigdom og ikke flere jobber. Man får flere i arbeid ved å øke tilgangen til arbeid, ikke ved å gjøre arbeidsløshet til et individuelt ansvar.

Rødt vil at sosialhjelpssatsene skal opp på SIFO-nivå ved øremerking av statlige midler. Barnetrygd og barnebidrag skal ikke trekkes fra ved beregning av sosialhjelp.

Rødt vil ha forsøksordning med samfunnslønn. Dette vil på sikt kunne erstatte sosialhjelp, studielån og flere trygdeordninger. En slik samfunnslønn må som et minimum følge anbefalingene fra SIFO (Forbruksforskningsinstituttet).

Rødt vil forby bemanningsbyråer, og i stedet få tilbake offentlig arbeidsformidling. Det må stilles krav til bedriftene om å ansette langtidsledige. Vi vil utvide dagpengeperioden fra 2 til 3 år, og at Nav skal gi tilbud og støtte til kurs/utdanning eller omskolering for folk som har vært arbeidsledige i over tolv måneder.

Les mer om lignende saker