LHBT+

Rødt ønsker at alle mennesker fritt skal kunne leve ut sitt kjønnsuttrykk og sin seksuelle orientering. Frie liv for alle fordrer at vi utvider samfunnets normer for kjønn og seksualitet.

Ingen mennesker skal risikere diskriminering, trakassering eller vold for å bryte med samfunnets normer for kjønn og seksualitet. Til tross for framgangen i kampen for rettigheter, er det fremdeles fordommer mot personer som ikke følger tradisjonelle kjønnsrollemønstre. For mange fører dette til at de velger å skjule sitt kjønn, sin seksualitet eller legning, i frykt for å bli utstøtt. Dette er et stort helseproblem. Skole og arbeidsliv er viktige arenaer for å spre informasjon og kunnskap, slik at alle kan leve trygt og åpent, uavhengig av seksualitet og kjønnsuttrykk.

Mange flyktninger kommer fra land der synet på kjønns- og seksualitetsmangfold er annerledes enn i Norge. I flere av landene er homoseksuell aktivitet fortsatt straffbart. Svært mange som søker asyl på grunnlag av seksuell orientering eller kjønnsidentitet får sin søknad avvist.

Rødt vil forsvare lovverk som gir like rettigheter uavhengig av seksuell orientering og jobbe for å avdekke og avskaffe diskriminering av lhbt+ i yrkeslivet, og på alle andre arenaer i samfunnet. Rødt vil ha offentlig finansiert informasjon om seksuell orientering og kjønnsuttrykk i kommunene, arbeidslivet, skole og barnehager samt sikre støtte til LHBT+-organisasjoner og Rosa kompetanse. Vi vil støtte produksjon av litteratur, film og andre kulturuttrykk som synliggjør og bidrar til alminneliggjøring av skeive personer og familiekonstellasjoner. Rødt vil arbeide for økt kompetanse om seksualitet og kjønnsidentitet hos UDI og UNE ved intervju av flyktninger, kreve kompetanse om seksuell orientering og kjønnsidentitet ved alle statlige asylmottak og arbeide for at lhbt blir en del av introduksjonsprogrammene for nyankomne flyktninger.

LHBT+ står for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet