Korrupsjon

Rødt jobber for at arbeidet mot korrupsjon blir en viktigere oppgave. Det krever først og fremst mer åpenhet i norsk politikk.

Korrupsjon i Norge foregår ofte ved at høytlønna byråkrater og topp-politikere utvikler et tett samarbeid med lobbyister og utrednings- og konsulentfirma som kjøper seg fordelaktige vedtak og medvirkning til vedtak. De siste åra har vi også sett flere eksempler på at folk i høye offentlige stillinger har misbrukt stillingene til å berike seg selv.

Nøkkelen til effektiv korrupsjonsbekjempelse ligger i demokratisk kontroll. Derfor ønsker Rødt å styrke retten til innsyn og plikten til tilsyn med hvordan felleskassas midler forvaltes. Vi er mot bedriftsøkonomiske modeller i offentlig sektor som hindrer åpenhet og folkevalgt kontroll over tjenestene.

Slik beskrives korrupsjon i den norske straffeloven:

§ 276 a. For korrupsjon straffes den som

  1. For seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller
  2. Gir eller tilbyr en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.

Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet. Straffen for korrupsjon er bøter eller fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes på samme måte.

Les mer om lignende saker