Integrering

Arbeid til alle er den beste måten å inkludere innvandrere i det norske samfunnet.

Innvandrere som kommer til Norge er en ressurs for samfunnet, og vi har alt å tjene på å inkludere dem i samfunnet. Da er det viktig å sørge for god språkopplæring, sørge for at informasjon er lett tilgjengelig på mange språk og sørge for at alle får jobb. Rødt vil gi arbeidstillatelse til asylsøkere, sånn at de kan jobbe mens de venter på svar på asylsøknaden sin.

Rødt jobber for:

 • At introduksjonsprogrammet gir lik stønad til alle uansett alder, tilpasses bedre kvinners behov og gir mulighet for forlengelse i inntil tre år.
 • At helsevesenet og eldreomsorgen fortsatt tilpasses behovene til personer med innvandrerbakgrunn.
 • At flyktninger og asylsøkere blir møtt med respekt og omsorg, og at de raskest mulig får delta i samfunnslivet.
 • Gratis norskopplæring for alle som trenger det .
 • Asylsøkere og papirløse skal ha samme rett til helsetjenester som norske borgere.
 • At staten fordeler asylsøkere som har fått oppholdstillatelse til kommuner, og gir full økonomisk kompensasjon til kommunene for bosetting og integrering, inkludert øremerkede midler for opprettelse av tiltaksplasser for språkrettet arbeidstrening.
 • Arbeidstillatelse for alle asylsøkere fra første dag, og fullverdig norskopplæring. Dette skal gjelde også for papirløse og ureturnerbare. Dagpengeordning for asylsøkere i asylmottak som ikke er i arbeid.
 • Effektive tiltak mot strukturell diskriminering i arbeidsliv, skole, på boligmarkedet og i samfunnet ellers.
 • Å lovfeste rett til morsmålsopplæring, og til undervisning på morsmålet når det er nødvendig for å få likeverdig opplæring.
 • Rett til norsk statsborgerskap etter fem års botid, og uten krav om botid for alle som er født i Norge.
 • Rødt vil arbeide for at statsborgerloven endres slik at statsborgerskap ikke kan tilbakekalles.