Høyere utdanning

Rødt vil sikre lik rett til utdanning og utdanningsinstitusjoner som bidrar til et mer demokratisk samfunn og utjevner forskjeller mellom folk.

For Rødt er det ikke et mål at flest mulig skal ta høyere utdanning, men at alle skal ha retten og muligheten til det gjennom gratis utdanningstilbud. Markedsliberalisme er uforenlig med universitetens og høgskolenes samfunnsoppdrag, og gjør at de må konkurrere om ressurser til undervisning og forskning, og de antatt beste studentene og forskerne. Kvalitet i forskning og utdanning må sikres gjennom samarbeid, åpenhet og tillit, ikke konkurranse.

Studentvelferden er alt for dårlig og gjør at høyere utdanning er utilgjengelig for enkelte grupper i samfunnet. Godt utbygd studentvelferd er en forutsetning for at alle, uansett bakgrunn, kan ta høyere utdanning. Dette innebærer at studentene selv skal styre sitt lokale velferdstilbud gjennom studentsamskipnadene, men at det offentlige må ta langt større ansvar for studentvelferden enn det som gjøres i dag.

Rødt jobber for:

  • Å opprettholde et desentralisert undervisnings- og utdanningstilbud.
  • Endring av finansieringssystemet slik at universiteter og høyskoler ikke konkurrerer økonomisk.
  • At antall universiteter og høgskoler skal være en faglig og politisk avgjørelse
  • Demokratisk styring av universiteter og høyskoler gjennom valgte kollegiale organer og valgte ledere.
  • Gratis norskkurs ved alle høyere utdanningsinstitusjoner.