Fiskeripolitikk

Fisken i havet tilhører det norske folket i fellesskap og kan ikke eies av enkeltpersoner eller selskap. Ressursene skal forvaltes til beste for arbeidsplasser og bosetting langs kysten og høstes på bærekraftig vis innenfor naturens tålegrenser. Trålerflåten ble opprettet på dispensasjon fra gjeldende lovverk (Deltakerloven) for å sikre stabil råstoffleveranse og lønnsomhet til industrien på land. Etter at eierskapet ble skilt fra industrien og leveringsplikten avskaffet, har den utspilt sin rolle og dispensasjonen må inndras.

Oppdrettsnæringa har betydning for bosetting, arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten. Oppdrett i åpne merder i fjordene har imidlertid passert naturens tålegrense, og næringa fortrenger tradisjonelt kystfiske, forurenser med kloakk og kjemikalier, lus og sykdommer, truer villaksbestanden og forbruker fòr-ressurser som kan brukes direkte til menneskeføde. Omsettelige konsesjoner og kapitalkrevende investeringer har stengt næringa for nye, lokale aktører. Fusjoner og oppkjøp har etter hvert ført til at oppdrettsnæringa i stor grad i dag består av store og delvis internasjonale selskaper. Konsekvensen er at verdiskapninga fra lokaleressurser havner mer og mer utafor der lokaliteten for oppdrett finnes.

Retten til fiske skal ikke privatiseres, ressursene skal høstes innenfor naturens tålegrenser og verdiskapinga fra oppdrettsanlegg skal ikke fjernes fra lokalområdet.

Utdrag fra arbeidsprogrammet:

  • Forvaltningspraksisen med omsettelige kvoter i kystflåten skal stoppes umiddelbart.
  • Alle kvoterettigheter skal være midlertidige etter en kontrakt mellom båteier og staten
  • Det åpnes ikke for kjøp og salg av kvoter for båter under 11 meter
  • Tildelte kvoter for all fangst og fiske av marine arter tilbakeføres til fellesskapet ved ønske om salg eller kondemnering av fartøyet
  • Fram til trålerflåten for hvitfisk er avviklet, skal dagens tilbudsplikt for trålere omgjøres til leveringsplikt. Ombordproduksjon skal ikke tillates til erstatning for dette.
  • Nasjonal kontroll og regulering skal hindre overfiske. Kystvaktas og overvåkningsflyenes rolle i fiskeriovervåkinga skal ikke svekkes
  • Innsatsen for å redusere CO2-utslipp fra fiskeriene må intensiveres. All dumping av avfall fra fiskeri og havbruk forbys, og opprensking av tidligere forurensing i havet skal intensiveres.
  • Det innføres et generelt forbud mot seismikkskyting med luftkanoner. Oljeinstallasjoner og havvindanlegg skal ikke forekomme der det forhindrer fiske og fangst eller truer livet i havet.

Les mer om lignende saker