Fattigdom

Rødts hovedsak er kampen mot forskjells-Norge. Det innebærer både tiltak for å minske forskjellene mellom de rikeste og resten, men også tiltak for å løfte flere ut av fattigdom.

Siden 2006 har den økonomiske ulikheten i Norge økt med 14 prosent, viser tall fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU). Økonomisk ulikhet måles internasjonalt med den såkalte Gini-koeffisienten. Fra 2006 til 2015 gikk Norges Gini-tall fra 0,216 til 0,247, en økning på i overkant av 14 prosent, om utbytte tas med i inntekten. Under den mørkeblå regjeringa har utviklinga skutt i været. Fra 2013 til 2015 har ulikhetene økt med 9,7 prosent.

Alle som ikke kan forsørge seg gjennom vanlig arbeidsinntekt må sikres en form for offentlig ytelse som gir grunnlag for et verdig liv uten fattigdom. Rødt går også imot alle forslag om å kutte i sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger, fordi det skaper økt fattigdom og ikke flere jobber. Man får flere i arbeid ved å øke tilgangen til arbeid, ikke ved å gjøre arbeidsløshet til et individuelt ansvar.

Internasjonalt

Rødt jobber for en internasjonal utviklingspolitikk som styrker sivilsamfunnsorganisasjoner i sør, og som fokuserer på å bedre folks tilgang til gode helse- og utdanningstjenester. God helse og utdanning bidrar til fattigdomsreduksjon og økt medvirkning i samfunnet. Videre er Rødt tilhengere av å slette den såkalte u-landsgjelda.

Rødt jobber for å:

  • Øke sosialhjelpssatsene til det nivået Statens institutt for fobruksforskning (SIFO) anbefaler
  • Doble barnetrygden
  • Innføre gratis barnehage og SFO
  • Øke overgangsstønaden