Elevdemokrati

Rødt jobber for et reelt elevdemokrati, der elevene sikres innflytelse over skolehverdagen.

I dag har elevrådene lite innflytelse over skolen. De får være med å bestemme menyen i skolekantinen og hvor brusautomaten skal stå, men får ikke være med å bestemme over viktige beslutninger som angår undervisning.

Rødt jobber for:

  • At klassens time gjeninnføres som en del av rammetimene.
  • Rødt vil at skolen skal gi opplæring i reelt demokrati gjennom elevrådet. Elevene må lære å kreve rettigheter og argumentere for standpunktene sine, de må oppleve at de blir hørt i saker de tar opp, og de må oppleve at de kan få gjennomslag.
  • Spesielt på ungdomstrinnet og i videregående utdanning må det settes av tid til samarbeid mellom lærere og elever for å vurdere og forbedre opplæringa.