Eldreomsorg

Eldre skal ha rett på gode liv. Kommunene må få nok statlige tilskudd til at kommunene kan drifte eldreomsorgen på en tilfredsstillende måte der brukernes behov, og ikke kommunens økonomiske begrensninger setter standarden.

Kommunal fattigdom brukes ofte som dekke for å gå inn for privatisering av eldreomsorg, nedleggelse av sykehjem og kutt i praktisk bistand i hjemmet og rehabilitering. Det fører også til at "omsorgsboliger med heldøgnstilsyn" framstilles som likeverdig med sykehjem, siden kommunene da kan overføre utgifter på de omsorgstrengende selv og på staten.

Rødt mener at antall sykehjemsplasser må økes kraftig, slik at dekningsgraden tilsvarer det statlige minstekravet på 25 prosent av antall eldre over 80 år i alle kommuner. I tillegg skal minst 25 prosent av sykehjemsplassene være forsterka demensplasser. For at dette skal kunne realiseres må Stortinget innfri løftet om å finansiere 3/4 av nye sykehjem og omsorgsboliger over statsbudsjettet. Kommunene må samtidig tilføres økte statlige tilskudd for å dekke driften av eldreomsorgen på en tilfredsstillende måte.

Rødt jobber også for flere tiltak som øker livskvaliteten hos eldre, som utbygging av eldresentre, kultur- og undervisningstilbud for eldre, samt dagsentertilbud for personer rammet av demens, slik at det legges til rette for at de som ønsker det kan bo lenger hjemme.

Les mer om lignende saker