Barnevern

Rødt vil gi barn med behov for barnevernsomsorg mulighet for et tilpasset tilbud. Det må bygges flere og mindre barnevernsinstitusjoner, samtidig som det må brukes mer ressurser på å rekruttere foster- og avlastningshjem, samt å gi disse profesjonell opplæring og oppfølging.

Alt for mange barn lever i dag i fattigdom, eller vokser opp i familier med vold eller rus. Barn og unge er veldig avhengig av familien. Det kan gjøre det vanskelig for andre å gripe inn hvis barn og unge trenger støtte og hjelp. Rødt mener at alle barn skal ha rett til beskyttelse gjennom barnevernet og andre offentlige institusjoner, uavhengig av hvor barna oppholder seg og av hvem som har omsorgsansvaret, inkludert samværshjem. Ungdom som trenger plass på institusjon, skal få det når behovet er der. Den faglige vurderinga av hvilke tiltak ungdom trenger, skal gå foran budsjetthensyn.

Rødt jobber for at:

  • Det bygges opp et barnevern der det fins ulike typer hjelpetiltak for barn og deres familier. Gjennom egne tiltak eller via interkommunale samarbeid må det finnes et bredt spekter av hjemmebaserte tiltak for barn og deres familier.
  • Det må fremgå i lov om barneverntjenester at alle ansatte må ha bred faglig kompetanse. Staten må bidra til et kompetanseløft gjennom videreutdanning og annen opplæring der dette trengs.
  • Alle barn og unge som har tilbud fra barnevernstjenesten skal sikres god oppfølging fra psykisk helsevern og annen helsetjeneste. Alle barn som er plassert utenfor hjemmet, på institusjon eller fosterhjem, skal sikres minst seks årlige oppfølgingsbesøk av barnevernet, der barnets stemme skal bli hørt og vektlagt under oppfølging.
  • Staten har ansvar for å drive institusjoner for barn og ungdom. Institusjonene må være differensierte og basert på barn og ungdoms behov. Staten kan etter behov inngå avtale med ideelle organisasjoner om et visst antall garantiplasser.
  • Kommunen skal i samarbeid med statlig barnevern ha ansvar for rekruttering og opplæring av fosterhjem. Veiledning og oppfølging av fosterhjem er et offentlig myndighetsansvar og kan ikke overføres til private aktører.

Les mer om lignende saker