Antirasisme

Rødt er et antirasistisk parti og jobber for at ingen skal diskrimineres på grunn av hudfarge, religion, kultur eller etnisitet.

Det har vært en sterk vekst i rasisme og høyreekstremisme som bygger på rasisme i Europa de siste tiårene. Det har særlig vært en økning i hat mot muslimer, noe 22. juli-terroren var et brutalt uttrykk for. Politikere i flere land, også i Norge, spiller på frykt ved for eksempel å hevde at innvandring truer velferdsstaten, eller at muslimer truer norsk kultur. Rasisme er farlig fordi det fører til utestengelse, hat og vold, og fordi det splitter og setter oss opp mot hverandre.

Som et av verdens rikeste land har Norge et særlig ansvar for å ta imot og gi beskyttelse til mennesker på flukt. Rødt jobber for at mennesker som kommer til Norge som flyktninger eller asylsøkere skal føle seg velkommen og inkludert.

  • Rødt jobber for effektive tiltak mot strukturell diskriminering i arbeidsliv, skole, på boligmarkedet og i samfunnet ellers.
  • Det må gis økt offentlig støtte til organisasjoner som jobber mot rasisme, og lovverket mot hatytringer og hatkriminalitet må håndheves bedre.
  • Rødt vil lovfeste rett til morsmålsopplæring, og til undervisning på morsmålet når det er nødvendig for å få likeverdig opplæring.
  • Det skal ikke legges hindringer i veien for at mennesker kan komme til Norge og søke asyl.
  • Norge skal overholde sine menneskerettslige forpliktelser og følge anbefalingene til FNs høykommissær for flyktninger.
  • Rødt vil arbeide for at regjeringen trekker tilbake politikken med å frata noen flyktningstatus. Asylforliket fra 2015 må avvikles.
  • Rødt vil arbeide for at statsborgerloven endres slik at statsborgerskap ikke kan tilbakekalles.