Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Del 3: Medlemmer og verving

Aller først:

Ta vare på hverandre

Vi verver nye medlemmer for at vi skal bli flere i Rødt. Da er det viktig å ta godt imot de nye medlemmene – og å ta vare på de medlemmene vi har fra før. Mye av det som står om engasjement i denne boka kan hjelpe med å få folk til å bli i laget, og gjør partiarbeidet meningsfylt og givende. Det dreier seg om å skape et aktivt, trivelig og inkluderende miljø hvor alle medlemmene både kan føle seg hjemme, og føle at de får utretta noe. Husk at det er lettere å beholde et gammelt medlem enn å skaffe nye, og er det utrivelig og dårlig stemning i laget vil både gamle og nye medlemmer finne noe annet å bruke tida si på.

Sett opp 1-2 personer i laget som kan være fast(e) mottaksansvarlig(e) på alle Rødt-arrangementer. Disse får ansvar for å alltid hilse på nye fjes som dukker opp på møter/ arrangementer. Legg alltid inn en pause der mottaksansvarlige har et særegent ansvar for å snakke med nye i pausen og passe på at de melder seg inn/skriver seg opp på kontaktliste, dersom de ikke allerede er det. Bli så godt kjent med dem som mulig, husk at man sjelden får mer enn én sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk.

Det er også en god idé å ha ringerunder til medlemmene i laget, og ikke bare sende ut epost. Våre medlemsundersøkelser viser at 57 prosent av medlemmene ikke har fått noen telefon fra Rødt det siste året. For de inaktive medlemmene gjelder dette 73 prosent.

Åtte ganger i året får lagsleder og fylkesleder tilsendt oppdaterte medlemslister. De inneholder navn, kontaktinformasjon og når de sist betalte kontingent. Det framgår også om de er Rødrever.

I tillegg kan man få tilsendt oversikt over tidligere medlemmer, Rødt Nytt-abonnenter og lagsløse i nabokommuner og så videre dersom man sender en epost til medlem@ raudt.no og ber om det.

For at partiet sentralt skal ha oppdatert oversikt, er partikontoret avhengig av at medlemmer og lagsledere gir beskjed dersom det er feil eller mangler i medlemslistene. Send en epost til medlem@raudt.no dersom du ser noe som må rettes opp i medlemslistene.

Kontingentrutiner for Rødt

Per januar 2015

Sentralt medlemsregister

Rødt sentralt tar seg av kontingentinnkreving og føring av medlemsregister. Registrering av medlemmer sentralt er nødvendig for utsendinger, beregning av delegater til landsmøte og liknende Alle lag er bundet av denne ordningen.

Verving og innmelding

Hovedsakelig kommer innmeldinger og henvendelser direkte til partiet sentralt. Det gis fortløpende beskjed om innmelding til lokallagene. Innmelding registreres i registeret som «Nyinnmeldt – ikke betalt» fram til kontingent er registrert. Innmeldingene må følges opp av lokallaget.

Når medlemmer verves lokalt, skal lokallaget sende melding om nye medlemmer til medlem@roedt. no med navn, adresse, fødselsår, telefonnummer og epost. Hvis lokallaget også mottar kontingent settes pengene over straks på kontonummer 7878 05 75424, merk betaling med navn på nyinnmeldte.

Innmeldingspakke

Alle innmeldte får med en velkomstpakke med heftet «Dette er Rødt», Rødt Nytt, kontingentkrav hvis det ikke er betalt. I følgebrevet til velkomstpakken får også medlem oppgitt lokallag og kontaktinfo til lagsleder.

Medlemskontingent, medlemskort og innbetaling

Medlemskontingenten vedtas av landsstyret. Satsene for 2015 er:
Inntekt opp til 250.000: 150,-
Inntekt opp til 450.000: 500,-
Inntekt over 450.000: 950,-
RUere: 50,- første året
Kontingenten betales da til Rødt, Dronningens gate 22, 0154 Oslo til kontonummer: 7878.05.75424. Merk innbetalingen «kontingent+navn». Det benyttes ikke medlemskort i Rødt.

Rødrev

Det er også mulig å betale kontingenten månedlig gjennom Rødrev-ordningen. Man betaler Rødrev-kontingent ved å fylle ut og sende inn skjema for Avtalegiro. Du bestemmer sjøl hvor mye du vil betale pr. måned. 1/3 av månedlig sum eller minimum 50 kr går til sentralt. Resten blir tilbakeført lokallaget.

Kontingentfordeling

Vedtektene slår fast at minst halvparten av kontingent skal gå til Rødt lokalt. Vanlig kontingent deles likt mellom sentralt og lokalt. Rødreven-kontingent deles slik som beskrevet over. Den delen av kontingenten som skal gå til lokallagene, sendes to ganger i året etter oppgjør av lagets konto sentralt (såkalt saldering).

Lag i Rødt Oslo deler den lokale andelen av kontingenten likt mellom fylkeslag og lokallag etter lokalt vedtak.

Fornying av medlemskap

Brev om fornying av medlemskap sendes ut senest i desember året før. Purring på kontingenten sendes ut to ganger i året.

Medlemslister til lagene

I forkant av hver Rødt Nytt-utsending sendes ut ajourførte medlemslister til lags- og fylkesledere. Lagene må melde tilbake om feil/endringer på medlemslistene. Medlemslister kan bestilles utenom denne rutinen.

Ansvar for medlemsregisteret

Ansvarlig for medlemsregisteret er medlems- og organisasjonssekretær. Kontakt om medlemsregisteret skal tas med denne.
Epost: medlem@roedt.no
Telefon: 22989052

Om verving

Engasjement og aktivitet er det beste grunnlaget for verving. Engasjerte og entusiastiske Rødt-medlemmer som kan snakke om et lag som aksjonerer og debatterer, har et godt grunnlag for å verve flere medlemmer. Gjennom aktivitet møter man folk, viser fram Rødt og får et meningsfylt politisk arbeid å be folk med i. Folk som er stolte av partiet sitt er mer overbevisende enn de som er lett unnskyldende og litt pinlig berørt.

Det kan være mange hindre for å melde seg inn, selv med gode aktiviteter og viktige verdier og mål. Vet folk om Rødtlaget og hva vi gjør? Hvor synlige er vi, og hvordan er vi synlige? Tar vi godt imot nye medlemmer, gir dem oppgaver og inkluderer dem i diskusjoner og aksjoner? Får medlemmene slippe til med ideer og meninger, eller er alt bestemt på forhånd av noen få erfarne?

Verving av nye medlemmer er en viktig forutsetning for aktiviteten i lagene og alle lag/medlemmer har et omland de kan verve fra. Vervearbeidet må bli en fast arbeidsoppgave i alle lag.

Kartlegging

I kartleggingen av forholdene innenfor lagets geografiske organisasjonsområde kan det være lurt å få svar på følgende spørsmål:

 • hvilke rutiner har laget for å møte nye og potensielle medlemmer?
 • hvordan presenteres det lokale Rødt for nye medlemmer?
 • hvordan blir denne måten å presentere seg på oppfattet av medlemmer og andre?
 • hvor mange medlemmer har vi nå?
 • hvem er medlemmene våre?

Det kan også være nyttig å se på lagets medlemsutvikling de to-tre siste år

 • hvorfor har utviklingen vært slik?
 • hvorfor har medlemmer meldt seg inn?
 • hvorfor har medlemmer meldt seg ut?

Det er ikke nok å verve nye medlemmer. Det er også viktig å beholde de gamle. Kartlegg også de passive medlemmene og lag en plan for å beholde eksisterende medlemmer.

Etter at laget har dannet seg et bilde av situasjonen, går det over til neste trinn.

Lag en verveplan for hvert år

Når laget skal i gang med verveaktivitet må planen som inneholder klare målsettinger og tiltak ligge på bordet. Planen må inneholde en oversikt over hvem som skal ha ansvar for hva. Det er mye lettere for styret i laget å forholde seg til en skriftlig, konkret plan.

Laget må finne ut hva som vil gi best effekt ut ifra den aktuelle situasjonen som kartleggingen avdekket. Laget må også se på hvilke ressurser dere til rådighet. Det er bortkastet tid å bruke en masse tid på å planlegge aktiviteter som ikke lar seg gjennomføre på grunn av mangel på menneskelige eller økonomiske ressurser.

Huskeliste i planleggingsfasen

Hva:

 • skal laget gå i gang med et generelt vervearbeid, eller skal aktiviteten rettes mot spesielle målgrupper?
 • hvem/hvilke grupper av potensielle medlemmer skal laget henvende seg til?
 • hva er disse gruppene opptatt av, og hvilke argumenter har laget i forhold til dette?
 • hvordan skal laget profilere seg?
 • hvilken argumentasjon skal brukes?
 • skal det drives oppsøkende virksomhet?

Hvordan:
Hvilke virkemidler vil dere bruke?

 • Rødt Nytt, brosjyrer, sosiale arrangementer, konkurranse om å verve flest løpesedler, internett, personlig kontakt, stands, andre virkemidler
 • medlemsmøter og temakvelder – brev og leserinnlegg i lokalaviser
 • profilering av Rødt i media, samtidig som vervekampanjen settes i gang

Når:

 • Fastsett gjerne en avgrenset periode for satsingen. Ta gjerne utgangspunkt i spesielle dager når dere planlegger. 8. mars, 1. mai, demonstrasjoner.

Mål:
Det er viktig å sette seg konkrete og realistiske mål for hva laget ønsker å oppnå med det arbeidet de planlegger å sette i gang. Ikke gap over for mye. Målene må være så konkrete som mulig, og kan for eksempel se slik ut:

Vi (laget) skal:

 • nå samtlige ansatte på en arbeidsplass
 • nå samtlige på en skole.
 • verve XX antall medlemmer innenfor den/de bestemte målgruppene
 • gjennomføre et bestemt antall stands, møter og temakvelder
 • lage og distribuere et bestemt antall vervebrosjyrer
 • lage løpesedler og vervebrosjyrer spesielt rettet mot bestemte målgrupper

Gjennomføring

Når planen er vedtatt og det eventuelt er opprettet en vervegruppe, står gjennomføringen av aktivitetene for tur. Vær hele tida oppmerksom på eventuelle endringer, det kan hende planen må justeres underveis. Hold jevnlige møter for å motivere og oppdatere hverandre.

Evaluering

Etter å ha gjennomført konkrete planer som det på forhånd er satt mål for, må vi ta oss tid til å finne ut om målene er nådd. De konkrete målene settes opp mot resultatene som er oppnådd. Etter å ha foretatt en vurdering og analyse av arbeidet kan laget lære av eventuelle feil som er blitt gjort, og justere dette til neste gang de setter i gang en vervekampanje!

Still spørsmål som:

 • hva gikk bra? / hva gikk dårlig?
 • hva må justeres?
 • nådde vi våre oppsatte mål?
 • hvorfor gjorde vi det? / hvorfor gjorde vi ikke det?

Uansett resultat kan lag som har utarbeidet og iverksatt en verveplan, være stolte av arbeidet de har gjort. Uten en plan med påfølgende aktiviteter ville resultatet garantert vært dårligere. Laget har helt sikkert høstet erfaringer som vil være nyttige å ta med seg i det videre arbeidet, og satsingen kan ha virket positivt på miljøet og samholdet. Kanskje har det til og med vært morsomt og spennende å ta initiativ overfor mennesker man ikke kjenner så godt? I kampanjeperioden har laget antakeligvis vært mer synlig og aktivt, og det er slik vi ønsker at Rødts lokallag skal gjenkjennes i kommunene rundt om i landet.

Del erfaringene

Send inn planer og resultater til fylket og sentralt! Det kan være mye i deres plan som kan være gode tips til andre lag.

 • Hvilke tiltak/aktiviteter gjennomførte dere?
 • Hva ble resulatet for det enkelte tiltak/aktivitet?
 • Hva er det viktig å vite om tiltaket/ aktiviteten?

Tips til steder vi kan verve

Stand

Det er det personlige møtet som er mest effektivt i vervingsarbeidet. Laget kan ha en temastand eller en generell vervestand. Innholdet på standen kan gi dere kontakt med folk med helt forskjellig ståsted ut ifra tema. Pynt standen og ta med aktuelt materiell så dere fanger interesse for det temaet dere ønsker å formidle. Det er lurt å vise seg ute på gata med jevne mellomrom så dere viser at i laget er det aktivitet og dere kan bearbeide interesserte over tid. Ha gjerne vervestand en gang i måneden og bruk Rødt nytt.

Demonstrasjoner/ markeringer/konferanser

For det første er personen allerede såpass engasjert i en sak at hun faktisk kommer til demonstrasjonen. For det andre har dere et tema å snakke om som begge bryr seg om.

Åpne møter

Lag åpne eller halvåpne møter om Rødts viktige saker. Inviter spesielle miljøer som kanskje kan ha spesiell interesse for tema. Samarbeid med andre organisasjoner om møter. Ha alltid med materiell på egne møter for salg og utdeling. Heng opp plakater om møtet og annonser møtet i god tid så folk kan planlegge. Gjør avtale om å gå sammen med en annen til møtet.

Blant venner og naboer

Å verve venner og naboer kan være vanskelig. Man vil kanskje ikke alltid være «den politiske» som har sterke meninger om alt. Fordelen er at folk som kjenner deg også har tillit til deg, og dersom de først er litt interessert kan terskelen derfor være lavere for å få dem med.

I andre organisasjoner

Det er lettere å verve engasjerte folk enn uengasjerte folk. En person som er medlem i en annen organisasjon vil allerede gjøre noe. Å få folk til å skjønne at det til slutt kanskje trengs noe mer for å få til noe er da ikke så utenkelig.

På jobben

Her er det mange mennesker som du møter hver dag. Å se seg ut noen personer som man av og til snakker med om politikk med kan være lurt.

Annonser

Det er sjelden noen melder seg inn i en organisasjon etter å ha sett en pen annonse i avisa. Men annonser hjelper til med å synliggjøre oss som parti. Ofte kan det være en god ting å annonsere åpne møter i lokalavisa. Når du bestiller annonser i avis bør man spørre om rabatt, veldig mange aviser gir store rabatter på annonser også på små annonsekjøp hvis man spør. Et annet alternativ er å få samarbeidsorganisasjoner til å sponse en annonse.

Telefonverving

Ha felles ringedugnader til nye/ gamle/potensielle medlemmer. Få oversikt over hvem som er Rødt Nytt-abonnenter i deres område. Ta kontakt med dem og inviter dem på møter/arrangementer. Snu ringing fra noe skummelt og kjedelig, til noe trivelig og sosialt! Bli enige om et tidspunkt som passer for så mange som mulig, sørg for at det er snacks og frukt e.l. på ringedugnaden, og gå gjerne ut og ta en kaffe/brus/annen drikke etter ringinga.

Prøv å låne et kontor med flere telefoner. Det må lages lister med navn, adresse og nummer til disse.

 1. Vær positiv og ha godt humør når du ringer.
 2. Vær godt forberedt med argumenter.
 3. Presenter dere, og si at dere ringer fra Rødt.
 4. Vær høflig uansett hva den dere snakker med sier.
 5. Vær engasjert, men ikke for pågående.
 6. Lytt til den andre, føl deg fram.
 7. (Hvis samtalen går dårlig: Bli aldri sur eller negativ! Avslutt samtalen høflig før noe dumt blir sagt.)
 8. Inviter gjerne til et møte/ arrangement.

Det må også gis beskjed om nye medlemmer til Rødt sentralt, slik at de sender ut velkomstpakke. (Merk listene slik at det tydelig framgår at de ikke har betalt).

Følg rekrutteringshjulet

De to første delene 1) Planlegg rekrutteringen og 2) Gjennomfør rekrutteringen har vi allerede gått gjennom i delen om verving. Men hva skal gjøres etter at nye medlemmer er vervet til laget?

3) Behold nye medlemmer etter det første møtet

Inkluder nye medlemmer i lokallaget – hils på alle nye, og la aldri noen sitte alene. Husk at nye medlemmer er nye lenge!

Involver nye medlemmer i arbeidet – gi alle en oppgave til neste møte, kanskje noen kan ta med vaffelrøre eller henge opp plakater? Du trenger ikke sitte i styret for å bidra, og nye medlemmer blir mer engasjert av å få oppgaver. Dessuten gjør det det lettere å arrangere ting når flere bidrar.

Informer: Fortell hva som er neste møte, svar på spørsmål, sett nye medlemmer på e-postlista/sms-lista til laget.

4) Bygg neste generasjon – finn nye styremedlemmer

Ta med nye medlemmer på nasjonale arrangement.

Vær åpen og tilgjengelig.

La nye medlemmer bidra til arrangementer uten å sitte i styret Informer om hvordan alle kan stille til valg.

Spør de mest aktive om de vil sitte i styret – oppmuntring gjør det mindre skummelt!

Gi premier for det å sitte i styret – en bok eller en god avslutningsmiddag.

5) Viderefør kompetanse

Meld dere på kurs, studiesirkel eller lag en sjøl.

Skriv ned erfaringer slik at lokallaget har det skriftlig.

Avgåtte styremedlemmer må gi nye en opplæring

Evaluer dere selv og gi tips til neste styre om hva som fungerer og hva som kan gjøres bedre.

Planlegg rekrutteringen sammen med neste styre.

Og rekrutteringshjulet ruller videre

Når du har rekruttert dine etterfølgere kan du lene deg tilbake og delta, mens de gjør alt arbeidet med arrangementene...

Google+