Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Rødts organisasjonshåndbok

Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd opp, og hvordan det kan bli lettere å drive organisasjonsarbeid. Det er stor variasjon i hvordan de ulike lokallagene og fylkeslagene i Rødt fungerer. Noen lag er små og noen store, noen har masse aktivitet og i andre lag skjer det lite, noen lag har bare gamle travere, mens andre har nesten bare ferskinger. Dette gjør at alt i håndboka ikke vil være like relevant for alle lag, og at det derfor ikke er nødvendig å lese håndboka fra perm til perm. Bla heller gjennom og bruk innholdsfortegnelsen til å slå opp på tema.

I første del av finner du informasjon om hvordan Rødt er bygd opp, hva de ulike organene gjør og hvordan de skal fungere i forhold til hverandre. I andre del står det om hvordan et velfungerende lokallag bør jobbe, og hvordan et lagsstyre kan organisere lagsdriften på en fornuftig måte. Tredje del handler om medlemmer og hva som er rutinene når en person melder seg inn i partiet. Her står det også mye om verving og hvordan lokallag kan planlegge verving. I fjerde del står det meste du trenger å vite om hvordan møter kan og bør organiseres. Femte del handler om valgkamp og kan forhåpentligvis være nyttig når dere skal planlegge kommune- og fylkestingsvalgkampen 2015. Håndboka vil kanskje ikke gi svar på alle spørsmål om organisasjonsarbeidet. Om man lurer på mer er det bare å ta kontakt med partikontoret på tlf 22 98 90 50 / roedt@roedt.no.

Lykke til med partibyggingsarbeidet!
Organisasjonsutvalget i Rødt
Oslo, januar 2015

Håndboken som pdf-fil

Del 1: Organisasjonen Rødt

Rødt ble stifta i 2007, og er et radikalt, sosialistisk grasrotparti som vil bygge en demokratisk sosialisme i Norge. Rødts mål er en verden uten undertrykking og utbytting, som bygger på solidaritet og rettferdighet. Den sosialismen Rødt arbeider for, er et samfunnssystem som må skapes nedenfra. Derfor er det viktig å bygge et parti som drives og utvikles av medlemmene i fellesskap. Organisasjonsarbeid og partikultur
skal legge til rette for at medlemmene kan være aktive og bidra ut i fra sine evner og muligheter. Aktivitet gir innflytelse, eierskap, læring og
samhold.

Les mer

Del 2: Lagsarbeid

Det viktigste arbeidet i Rødt foregår i lagene. Lagene har en del formelle rettigheter og plikter, men det er stor variasjon og valgfrihet i hvilke politiske saker man arbeider med. I Rødt ønsker vi at alle medlemmene skal være aktivt med å drive partiet og ha innflytelse over partiets politikk og arbeid. Lagene skal være et inkluderende fellesskap der medlemmene kan utvikle seg politisk og drive nyttig politisk arbeid. Det står mer om hva et lokallag er i del 1, mens denne delen omhandler hvordan laget skal arbeide.

Les mer

Del 3: Medlemmer og verving

Vi verver nye medlemmer for at vi skal bli flere i Rødt. Da er det viktig å ta godt imot de nye medlemmene – og å ta vare på de medlemmene vi har fra før. Mye av det som står om engasjement i denne boka kan hjelpe med å få folk til å bli i laget, og gjør partiarbeidet meningsfylt og givende. Det dreier seg om å skape et aktivt, trivelig og inkluderende miljø hvor alle medlemmene både kan føle seg hjemme, og føle at de får utretta noe. Husk at det er lettere å beholde et gammelt medlem enn å skaffe nye, og er det utrivelig og dårlig stemning i laget vil både gamle og nye medlemmer finne noe annet å bruke tida si på.

Les mer

Del 4: Møter og møteledelse

Lagsmøtene skal ha som formål å gi medlemmene mulighet til å drøfte og avgjøre aktuelle saker. Alle saker skal legges fram slik at alle forstår hva det dreier seg om. Alle opplysninger som kan bidra til å belyse en sak skal legges fram så det blir enkelt for deltakerne å ta stilling.

Et møte som holdes uten at det skrives referat er nesten bortkasta. Hvis vedtak ikke blir skrevet ned, vil de fort bli glemt. Det er lagsstyrets felles ansvar å følge opp vedtak fra møtet.

Les mer

Del 5: Valgkamp

Noe av det mest konkrete og engasjerende vi gjør i Rødt er valgkamp. Valgkampen er en periode der folk generelt sett er mer opptatt av politikk enn ellers og flere er nysgjerrige på hva vi mener. Valgresultatet er en tempraturmåler på hvor stor tillit partiet og kandidatene har generelt i samfunnet. Det blir i løpet av 2015 sendt ut eget materiell om valgkampen i løpet av året. Det lages også eget materiell som tar for seg folkevalgtarbeid for de som representerer Rødt i bydelsutvag, kommunestyrer og fylkesting.

Les mer

Google+