Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Rødts arbeidslivskampanje

Innhold

1. Dette er saken
2. Rødts forslag til tiltak
3. Bestill foredrag
4. Last ned materiell

Dette er saken

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet truer nå eksistensgrunnlaget for den seriøse delen av næringslivet. Gjennom EØS-avtalen er Norge lagt åpent for en brutal konkurranse på lønns- og arbeidsvilkår og organisert kriminalitet, som ifølge politiet truer samfunnssikkerheten. Når kriminelle driver norske lønninger ned, unndrar seg skatt eller utnytter arbeidsfolk, er det fellesskapet det går utover.

Problemene har eskalert etter EUs østutvidelse i 2004. Stortinget gjorde vondt verre ved å deregulere utleie av arbeidskraft. Nå brukes utleiefirmaer systematisk til sosial dumping og kriminalitet. Etter press fra EU har de også tillatt selskapsformen NUF, som etableres i utenlandske postkasser og brukes av aktører som skattemyndighetene kaller «multikriminelle».

I denne situasjonen går regjeringa til angrep på Arbeidsmiljøloven. De vil fjerne fagforeningenes søksmålsrett ved ulovlig innleie. Der Frp vanligvis er opptatt av å ta lovbryterne, vil de nå gjøre loven mindre streng. Frp er nok bekymret for arbeidslivskriminalitet, men nå viser de at det er viktigere for dem å svekke fagbevegelsen enn å svekke mafiaen.

Rødt mobiliserer nå til kamp for Arbeidsmiljøloven og mot arbeidskriminalitet og sosial dumping. Vi retter samtidig fokuset mot den vedvarende trusselen EØS-avtalen utgjør for ordna lønns- og arbeidsforhold i landet.

Rødts forslag til tiltak

Ryddige offentlige anbud

Offentlig sektor er Norges største arbeidsgiver. Det betyr at lønns- og arbeidsvilkår i offentlig sektor er et politisk ansvar. I Skien kommune har de tatt dette ansvaret på alvor. Her innfører kommunen krav om tariffavtale, godkjent lærebedrift, lønninger utbetalt på norsk konto, med mer til alle bedrifter som leverer tjenester til kommunen. I seg selv er ikke dette et vanntett skott mot arbeidskriminalitet, men det gjør det mye vanskeligere for kriminelle å utnytte offentlige anbud. Videre vil det at en kommune stiller slike krav føre til at kommunen er langt mer bevisst på hvem de handler med. I tillegg gir kravene større insentiv til bedrifter til å ta inn lærlinger, noe som er viktig for framtida til ungdommen og bedriftene.

Gjeninnfør revisjonsplikten

Den rødgrønne regjeringen fjernet revisjonsplikten for bedrifter med omsetning under 5 millioner. Dette skulle i følge Stoltenberg gjøre det lettere å drive en bedrift. Problemet er at nå er det ingen som ser bedriftene i korta, og det er dermed tilfeldig om skattemyndigheter oppdager ulovligheter. Rødt ser tiltaket som en gavepakke til de som ønsker å omgå lovverket, og krever gjeninnføring av revisjonsplikten for bedrifter med omsetning under 5 millioner.

Forby bemanningsbyråer

Sysselsettingsloven forbød privat arbeidsformidling fram til år 2000. Det vil si at bemanningsbyråer i praksis var forbudt. I dag har bemanningsbransjen blitt en trussel mot det organiserte og ryddige arbeidslivet. Denne ansettelsesformem gjør arbeidsfolk langvarig midlertidig ansatt uten stillingsvern. De får heller ikke lønn mellom oppdrag. Byråene tjener godt på å «formidle» arbeid. Når det ikke er arbeid å få, får byrået ingen kostnader. Arbeideren blir da overlatt til seg selv eller henvist til NAV. På grunn av den løse tilsettingsformen i bemanningsbransjen kan arbeidsfolk lett utnyttes. Rødt vil derfor tilbake til lovverket vi hadde før 2000, da privat arbeidsformidling var forbudt.

Bevar kollektiv søksmålsrett

Dette er en ordning som kom i etterkant av vikarbyrådirektivet. Den er fagbevegelsens mulighet til å rettslig prøve ulovlig innleie. Før måtte den enkelte fornærmede, altså. den som mener seg ulovlig innleid, ta jobben med søksmål selv. Det sier seg selv at for en innleid på kontrakt er det nærmest umulig å ta kostnaden og risikoen ved å reise en slik sak. Derfor er kollektiv søksmålsrett et svært viktig verktøy for å regulere brudd på innleiereglene. Likevel vil den mørkeblå regjeringa ordningen til livs

Økt samarbeid mellom fagbevegelse og myndigheter

Vi leser ofte i media om hvordan politi og andre etater forteller at de er på etterskudd i kampen mot de kriminelle. Deretter kommer lovnader om tiltak som bedrer samarbeidet mellom etatene. Problemet er at den største ekspertisen på feltet ikke nevnes som samarbeidspartner. Fagbevegelsen har den beste kunnskapen om hvor problemet ligger. Det er fagbevegelsens organisasjonsarbeidere som er ute på arbeidsplassene hver dag. Det er de som vet hvor de ikke er velkommen, som veit hvilke bedrifter som sender halve arbeidsstokken til skogs når de kommer. Etatene mener godt når de snakker om mer samarbeid, men de har oversett den viktigste samarbeidspartneren. Rødt vil derfor fremme fagbevegelsens naturlige plass i dette samarbeidet.

Midlertidig forbud mot kabotasje i transportnæringen

Kabotasjekjøring betyr at utelandske vogntiog som kommer inn i Norge med varer får lov til å ta andre oppdrag underveis, samt ta med seg last ut igjen, for ikke å kjøre med tom bil. Dette legger et enormt press på lønningene i bransjen og ødelegger lønnsvilkårene for norske sjåfører.

Rødt krever en midlertidig stopp i at kabotasje er tillatt. Videre krever vi at det per i dag bedriftsinterne registeret over transportoppdrag skal samles i et sentralt register. Dette må kompletteres ved at kjøper av tjenesten har solidaransvar.

Nei til svekking av Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven (AML) er opprinnelig en vernelov. Det betyr først og fremst at den er en brems på sjefens styringsrett. Senere har AML blitt utvidet med faglige rettigheter for arbeidstagerne. Målet med AML er å lage et arbeidsliv som verner de ansattes helse og sosiale liv, og å regulere hva som gjelder som lov og plikter/rettigheter på arbeidsplassen, herunder arbeidstider.
Med forslagene som ble fremmet 11. juni i år til endringer i AML har de mørkeblå gått til frontalangrep på norske arbeidere.

Et av forslagene fra regjeringa handler om å åpne for mer midlertidge ansettelser. De prøver å framstille forslaget om økt adgang til å ansette folk midlertidig som et tiltak for å hjelpe flere inn i arbeidslivet og gjøre terskelen lavere. Sannheten er at økt bruk av midlertidge ansettelser bare fører til én ting: flere midlertidge ansatte. Men det er fast jobb som gir trygghet og forutsigbarhet for folk flest. Faste stillinger er helt nødvendig for å kunne planlegge fram i tid eller å få lån i banken.

I tillegg til mer midlertidighet vil regjeringen også endre loven på en rekke andre punkter. De vil blant annet lage unntak fra likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet som i dag sikrer innleide lik lønn som fast ansatte, og de vil fjerne fagforeningenes rett til kollektivt søksmål.

Rødt mener AML må styrkes, snarere enn å svekkes slik regjeringa foreslår.

Norge ut av EØS

EU har lovsfestet nyliberalismen som styringsideologi innad i unionen. Norges tilknytting til EU gjennom EØS-avtalen tvinger oss til å følge den politikken, selv om det norske folk har sagt nei til den i to folkeavstemninger. Den frie flyten av arbeidskraft, tjenester og kapital fører til sosial dumping og presser fagbevegelsen på defensiven i bransje etter bransje. Bølgen av arbeidskriminalitet er en direkte konsekvens av EØS. Derfor vil Rødt erstatte EØS-avtalen med en vanlig handelsavtale med EU.

Bestill foredrag

Arbeidslivets lover og regler kan være vanskelig å holde oversikt over. Slik er det også med de politiske prosessene som styrer arbeidslivspolitikken. Derfor tilbyr faglig utvalg i Rødt en innføring på 1-2-3 om endringene i arbeidslivet, angrepene på arbeidsmiljøloven, EØS-avtalens innvirkning på norsk arbeidsliv og hvordan arbeidsfolk kan slå tilbake. Foredragene kan skreddersys etter lokallagets ønske.

Ønsker ditt lokallag besøk fra faglig utvalg? Ta kontakt med faglig leder i Rødt, Anders Evenstuen: anders.evenstuen@roedt.no / 418 55 258.

Last ned materiell

Klikk her for å laste ned kampanje-løpseddel (til utskrift på A5).

Klikk her for å laste ned kampanje-løpseddel (til utskrift på A4).

Klikk her for å laste ned bilde om bemanningsbyråer (til deling på sosiale medier)

Klikk her for å laste ned bilde om kollektiv søksmålsrett (til deling på sosiale medier)

Klikk her for å laste ned bilde om mafiatilstander (til deling på sosiale medier).


Google+