Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Kampanje for sekstimersdag

I verdens mest likestilte land er arbeidslivet fortsatt preget av store forskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner er overrepresentert blant deltidsarbeiderne og tjener langt mindre i snitt enn menn. Rødt ønsker et mer likestilt arbeidsliv og en offensiv satsing på velferd. Derfor reiser Rødts folkevalgte nå forslag om lokale forsøk med sekstimersdag i fylkesting og kommunestyrer over hele landet.

Hvorfor sekstimersdag?

Sekstimersdag

Sekstimersdag gir likelønn: I dagens Norge tjener kvinner stadig vesentlig dårlligere enn menn. For hver hundrelapp en mann tjener, sitter kvinnene igjen med 85 kroner. Denne økonomiske skjeivheten er nært knytta til arbeidstid. Kvinner lønnes systematisk lavere enn menn gjennom utstrakt bruk av ufrivillig deltid. Sekstimers normalarbeidsdag med full lønsskompensasjon vil bidra til å utligne denne skjeivheten og dermed bety et kjempeløft for reell likelønn.

Sekstimersdag gir heltid: Sekstimersdag vil også gi de mange som jobber ufrivillig deltid, i hovedsak kvinner, ei lønn de kan leve av. Mange av de som allerede jobber deltid, og som ikke får høyere stilling eller som ikke orker å arbeide mer, vil få mulighet til full lønn. Dette vil gi svært mange et bedre grunnlag for økonomisk sjølstendighet og skape et mer inkluderende arbeidsliv.

Sekstimersdag er mulig: Før Norge fikk åttetimers normalarbeidsdag for nesten 90 år siden, hevda høyresida og bedriftseierne at norsk økonomi ville bryte sammen hvis en lovfesta åttetimersdagen. Det skjedde ikke. Åttetimersdagen kom gradvis, først i enkelte virksomheter, deretter i tariffavtaler bransjevis og til slutt som lov. I dag hevder de samme kreftene at norsk økonomi ikke vil tåle en reduksjon i normalarbeidsdagen til seks timer med full lønnskompensasjon.

I 2008 laget økonomer i Statistisk Sentralbyrå en utregning av hva det ville koste å innføre sekstimers normalarbeidsdag. Undersøkelsen viser at sekstimersdag fra 2020 vil redusere brutto nasjonalprodukt i 2050 med rundt 5-10 prosent. Men da hører det med til regnestykket at en forventer at BNP vil være dobbelt så stort som i dag innen 2050. Det er med andre ord ingenting som tyder på at norsk økonomi ikke tåler en slik reform.

I fjor parkerte regjeringa sekstimersdagen nasjonalt, i år tar Rødt opp ballen lokalt.

Mediespeil

Mediespeil
Google+