Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Anstendig arbeidslivSosial dumping og økende lønnsforskjeller er et problem vi har et felles ansvar for å løse. Stadig konkurranseutsetting av kommunale tjenester har de siste årene ført til dårligere lønns- og arbeidsvilkår innenfor blant annet renovasjon, renhold og helse- og omsorgssektoren. Det ønsker Rødt å gjøre noe med.

Over hele landet, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, skal Rødts folkevalgte reise forslag for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i bedrifter som leverer varer og tjenester til det offentlige.

Kampanjen tar utgangspunkt i ILO 94-konvensjonen som Norge har forpliktet seg til å følge. Konvensjonen slår fast at at de som leverer varer og tjenester eller tar på seg bygge- eller anleggsarbeid for det offentlige, må garantere de ansatte lønn og arbeidsvilkår på nivå med gjeldende tariffavtale i bransjen. Dette gjelder også arbeid som utføres av underleverandører.

Til tross for ILO 94-konvensjonen og flere tiltakspakker fra regjeringshold er sosial dumping et samfunnsproblem. Når tjenesteytelser plukkes ut av offentlig regi og overlates til kommersielle virksomheter med profitt som motiv blir de ansattes lønns- og arbeidsvilkårsatt under press. Den mye omtalte Adecco-skandalen i fjor var et skremmende eksempel. Flere helsearbeidere fikk etterbetalt store summer, helt opp mot 300 000 kr for rettmessig lønn de ikke hadde fått.

Også innenfor en rekke andre tjenesteområder som renovasjon, renhold, bygg og anlegg er det gang på gang påvist at kommersielle aktører spekulerer i dårligere vilkår for arbeidstakere for å tjene penger.

Rødt vil reise forslag om strengere dokumentasjonskrav til leverandørene og at kommunen skal kreve at leverandører har tariffavtale for sine ansatte.


ILO 94 og EØS

ILO 94-konvensjonens skjebne i Norge er i skrivende stund usikker. EUs overvåkningsorgan ESA har reist sak mot Norge rundt norsk praktisering av konvensjonen. Regjeringa har foreløpig avvist klagen og saken kan dermed komme opp for EFTA-domstolen.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, ILO, er en del av FN-apparatet. Det er derfor ingen grunn til at ESA eller EFTA-domstolen skal kunne overprøve Norges praktisering av ILOs konvensjoner. Dersom ESA vinner fram i EFTA-domstolen vil det være nok et eksempel på hva slags betydelige inngrep EØS-avtalen medfører i norsk arbeidsliv.


Anstendig pensjon

Streiken ved kommersielle sykehjem viste nylig de mørke sidene ved konkurranseutsetting. Der ansatte på offentlige sykehjem får 17-18% av den samla lønnskostnaden i pensjon, ligger de ansatte ved private sykehjem på 2%.

De kommersielle sykehjemsdrifterne som velger den billigste lovpålagte pensjonsordninga, får en konkurransefordel på 15% av lønnskostnadene, eller cirka 12% av sykehjemmets samla driftsutgifter, sammenlikna med de som har samme pensjonsordning som kommunale sykehjem. Det er slik private aktører tjener penger på å drive i omsorgssektoren – ved å kutte i sine ansattes lønns- og pensjonsvilkår.

Rødt vil reise forslag om at offentlige pensjonsvilkår skal inn som et kriterium for å kunne delta i anbudskonkurransen.


Nyttige lenkerGoogle+