Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

#støttlærerne

Lærernes arbeidsgiverorganisasjon KS har nektet å videreføre dagens arbeidstidsavtale. De ønsket heller en avtale med mer detaljstyring av lærernes arbeidstid. Denne våren har de forhandlet, men forslaget riksmekleren la fram ble nedstemt av lærerne i uravstemning. Derfor er lærerne nå i streik. De streiker for å få en arbeidstidsavtale som gir dem nok tid til for- og etterarbeid rundt undervisningstimene, og frihet til å legge opp jobben slik at elevene får best mulig undervisning. Nå trenger lærerne vår støtte.

Innhold:

Video om lærernes arbeidstid

Dette er saken

KS har foreslått at det ikke skal være noen rammer for hvor mye lærerne kan pålegges å undervise i løpet av en uke, eller hvordan lærerne skal fordele arbeidet utover året. Alt skal være opp til rektor og kommunenes administrasjon. Det fikk de heldigvis ikke gjennomslag for i forhandlingene. Derimot fikk de gjennomslag for en arbeidstid der lærerne er tvunget til å være på skolen 7,5 time hver dag i ukene elevene er på skolen. Det er et uttrykk for mistillit mot lærerne, som antyder at de egentlig ikke gjør jobben sin uten å bli kontrollert. Dessuten fratar det lærerne mye av muligheten til å rette prøver og forberede undervisning på kveldstid: Mange lærere frykter at de vil gjøre en dårligere jobb hvis de tvinges til å gjøre denne jobben på skolen etter flere sammenhengende timer med undervisning.

Hvorfor er Rødt mot KS sitt forslag?

Rødt har hele veien vært mot KS sine forslag, fordi det vil gi dårligere undervisning
KS sitt opprinnelige forslag åpnet for å kutte i lærernes tid til for- og etterarbeid for å spare penger i kommunene. Det vil gi mindre tid til forberedelser, retting av prøver og individuell tilpasning av undervisningen. Seks av ti kommuner kutter allerede i skolebudsjettene for å få budsjettet til å gå opp, derfor er det stor sannsynlighet for at dette vil skje.

Fordi fagfolk trenger tid og tillit for å gjøre en god jobb
En gang hadde politikerne respekt for at det er lærerne som kan lære ungene våre å lese og skrive. De hadde respekt for at fagfolk vet hvor skoen trykker, og derfor er verdt å lytte til. Det var før markedsøkonomene, konsulentfirmaene og nyliberalistene kom på banen. Nå har mistillitsstyringen overtatt. Det starta med nasjonale prøver og rapportering om alt mulig, og nå vil de detaljstyre arbeidstida også. Det gir mer byråkrati og mindre frihet til å gjøre jobben sånn man selv mener den løses best.

I Rødt mener vi fagfolk trenger tid og tillit for å gjøre en god jobb. Derfor er det meningsløst å gi rådmenn og skoleledere mulighet til å overkjøre lærerne i spørsmål om hvor mange undervisningstimer de skal ha og hvor mye tid de trenger til forberedelser og etterarbeid. Vi er glade for at KS ikke fikk viljen sin på dette punktet.

Fordi det flytter makt fra lærere til ledere
Med den forrige avtalen hadde lærerne reell mulighet til å påvirke arbeidstiden gjennom forhandlinger. KS ville erstatte dette med drøftinger. Det betyr i praksis at lærerne skulle få si hva de mener, men rektor bestemmer. Forslaget var derfor et alvorlig angrep på fagforeningenes rett til å forhandle om lønnsmottakernes arbeidsforhold. Hadde KS fått viljen sin ville maktbalansen i arbeidslivet forskyves, fra ansatte til ledere.

Spørsmål og svar

Hva er de uenige om?
Uenigheten mellom lærernes organisasjoner (Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund) og arbeidsgiverne i KS handler om planleggingen av lærernes arbeidstid. KS har nektet å videreføre dagens arbeidstidsavtale, som sikrer et minimum av tid til forberedelse av hver undervisningstime. Gjennom mekling kom de fram til et forslag KS og ledelsen i Utdanningsforbundet gikk god for. Mange av KS sine krav fikk ikke gjennomslag, men det ble foreslått at lærerne skulle være bundet til å være på skolen 7,5 timer hver dag, hvis skolen hadde gode nok arbeidsrom. Mange lærere fryktet at det ville frata dem muligheten til å jobbe konsentrert med retting og forberedelser, og opplevde det som et tegn på mistillit. Derfor stemte Utdanningsforbundets medlemmer ned forslaget i uravstemming blant medlemmene, som førte til at de gikk ut i streik fra 1. juli.

Men hva er galt med å være 7,5 time på jobb hver dag? Det er jo helt normalt? De fleste av oss er på jobb 7,5 timer per dag. Men dette handler om læreryrkets egenart. Etter fem-seks timers undervisning i overfylte klasserom er det ikke nødvendigvis optimalt å gjøre for- og etterarbeid i støyete fellesrom der telefoner ringer og kollegaer går til og fra. Hvorfor ikke la lærerne få forberede seg og rette i det miljøet og til den tida på døgnet det passer best?

Sto den forrige avtalen i veien for lokale løsninger om arbeidstiden?
Nei. Det er mulig å lage helt andre ordninger enn det som står i avtalen, så lenge det er enighet om det mellom rektor og lærerne. Det nye med KS sitt forslag var at rektor skulle få diktere arbeidstiden i tilfeller hvor lærerne er uenige.

Men er det ikke sånn at lærerne jobber altfor lite?
Lærerne arbeider like mye som andre arbeidstakere, 1687,5 timer i året, og ingen av partene har foreslått å endre på det. Uenigheten handler om hvordan denne tiden skal brukes, hvem som skal bestemme tidsbruken.

Har ikke lærerne veldig lang ferie?
Lærerne har fem uker ferie, like mye som alle andre. Resten av tiden de ikke jobber om sommeren er tvungen avspasering, siden de jobber langt flere timer ukentlig resten av året.

Det er vel rimelig at skolelederne bestemmer hva arbeidstiden brukes til, som på andre arbeidsplasser?
Lærere er profesjonelle fagfolk som trenger tid og tillit for å gjøre en best mulig jobb. Derfor er det fornuftig at lærerne er med å bestemme rammene for arbeidstiden, og ikke detaljstyres av rektor.

Kan ikke lærerne bli mer effektive og forberede seg på kortere tid?
Spørsmålet er ikke om de kan, men om vi ønsker at lærerne forbereder seg mindre. I dag har en barneskolelærer i snitt omtrent 3,5 minutt per elev til for- og etterarbeid per undervisningstime. Hva skjer med kvaliteten på undervisningen om de får enda mindre tid?

Men erfarne lærere har jo ikke samme behov for tid til forberedelser?
Også erfarne lærere må hele tiden fornye undervisningsopplegget, oppdatere seg faglig og tilpasse det nye elever. Derfor bør heller ikke de få kortere tid til for- og etterarbeid.

Hvor blander Rødt seg inn i konflikten, dette er jo en sak mellom partene i arbeidslivet?
Politikerne skal være forsiktige med å blande seg inn i saker som arbeidslivets parter forhandler om seg i mellom. Men denne saken er spesiell. De politiske partiene er allerede en part i saken, siden KS styres av landets lokalpolitikere. Styrelederen i KS er fra Høyre. KS sitt hovedstyre består av 14 politikere og kun en uavhengig representant. Dessuten er kvaliteten på skolene våre noe som angår de aller fleste, enten som elver, foreldre, søsken eller ansatte i skolen. Derfor er det et spørsmål det er naturlig at et parti bryr seg om.

Kan det ikke bli lettere å la lærere ta timer for hverandre hvis arbeidstidsavtalen blir mindre rigid?
Det kan være, men det vil gå ut over tid satt av til å forberede annen undervisning. Da løser vi et problem ved å skape et annet.

Hva kan jeg gjøre for å støtte lærerne?

Delta i debatten.
Det er mange fordommer og myter om lærerne og andre offentlige ansattes arbeidsforhold. Delta i debatten med venner, kolleger og andre, både rundt lønsjbordet og i sosiale medier. Mange stoler mer på informasjon de får fra dem de kjenner, derfor kan din innsats bety mye.

Hold politikerne ansvarlige.
Rødts lokalpolitikere har stilt spørsmål og forslag om denne saken flere steder rundt om i landet. Er du folkevalgt for Rødt, finner du eksempel på interpellasjon og vedtak i kommunestyre samt uttalelse i KS lokalt her.

Om ikke Rødt har representanter i kommunestyre eller fylkesting der du bor, kan du reise forslaget som et innbygger initiativ. Da trenger du minst 300 underskrifter for å få kommunestyret til å behandle det. For å få det opp i fylkestinget trengs det minst 500 underskrfiter. Mer informasjon og en enkel veiviser for hvordan man lager innbyggerinitiativ finnes på minsak.no.

Skriv et leserbrev.
Skriv til lokalavisa og fortell hvorfor du støtter lærerne.

Bruk sosiale medier.
Følg Facebook-siden Vi støtter lærerne og få informasjon fortløpende i gruppa Arbeidstidsforhandlingene

Lag informasjonsmøte.
Send e-post til marie@roedt.no hvis du vil ha hjelp til å lage informasjonsmøte der du bor.

10 ting du kan gjøre for å støtte lærerne

Relaterte saker


Google+